COVID

Zarządzenia dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć.

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie dyrektora

 

Procedury Bezpieczeństwa w trakcie trwania pandemii COVID19 obowiązujące od dnia 01-09-2021

Zarządzenie Nr 12

Załącznik nr1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenia rodziców

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r.

Od dnia 29.03.2021 do 11.04.2021  w związku z ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli, Dyrektor informuje iż, na wniosek:

1.  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2.  rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci,

którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– zorganizuje zajęcia w przedszkolu z zachowaniem zasad reżimu, do którego będą uczęszczać dzieci.

Napisany wniosek wraz z oświadczeniem ( zgodnie z pkt. 2) o miejscu zatrudnienia należy przynieść do placówki lub przesłać skan na pocztę e-mail: przedszkole@pm4.olsztyn.eu

 

Zarządzenie Nr 12

Załącznik nr1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenia rodziców