Ochrona danych osobowych

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest reprezentowane przez Dyrektora Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, 10-075 ul. Okopowa 16, e-mail: przedszkole@pm4.olsztyn.eu

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Pan Dariusz Chojnacki

adres e-mail: iod_pm4@odopomoc24.olsztyn.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna – monitoring

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie w Olsztynie z s. 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 16.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: przedszkole@pm4.olsztyn.eu

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób  oraz  mienia  znajdującego  się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie w Olsztynie na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych  osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Wejście na teren Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie w Olsztynie i przebywanie na nim spowoduje rejestrację danych osobowych i w skutek tego czasowe wyrażenie zgody na ich przetwarzanie do momentu jej wycofania lub skorzystania z przysługujących uprawnień określonych w pkt 6.

9. Konsekwencją braku akceptacji pkt. 8 jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie w Olsztynie z s. 10-075 Olsztyn, ul. Okopowa 16.

10. Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany –  kamery  monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

 

Gabryela Browarska Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

 

 

  • Archiwum

  • Szybki kontakt

    Masz pytania?
    Skontaktuj się z nami!

    89 527 27 51
    przedszkole@pm4.olsztyn.eu